Certifiering och Miljö

Certifiering

Herman Nilssons Trävaru AB är certifierat genom medlemskap i PanCert AB grupp för spårbarhet CoC

Certifikaten kan ses här, där certifikatskoder framgår.

Uppgifter om företaget kan ni finna i respektive databas om certifiering

Om kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen att kontakta oss på företaget

Miljöpolicy

Herman Nilssons Trävaru AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC (PEFC/05-32-7/V029) och FSC®(FSC-C089427) :s krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Följa ILO:s kärnkonversioner gällande:

  • Barnarbete

  • Tvångsarbete

  • Diskriminering på arbetsplatsen

  • Ansluta till facket, och kollektivavtal


Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Herman Nilssons Trävaru AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.


Kontoret
Industrigatan 3
579 40 Berga

Telefon: 0705498040
info@hn-tra.se

Bygghandel
Industrigatan 3
579 40 Berga

Telefon: 0491-590 30
byggshop@hn-tra.se


Om Cookies & GDPR
Copyright © Herman Nilssons Trävaru AB 2024